Search form

Luka 7:41

41Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Mai eto nuto dinau ema zora nana wiserato awa. Zo meni 100 kina dinau wisia, ota zo meni awa 10 kina gege dinau wisia.