Search form

Luka 7:5

5Nu namorekai Yudare moka ewanana inowia. Nu nutope gita yere ibu nasokai zo wenua.”