Search form

Luka 7:50

50Ago sewa, ata Yesu meni bama amire ego senua awa, “Tuma diai nisora kokopai wetesa. Are ni duba ewananare bamuyo.” Ago senua awa.