Search form

Luka 7:6

6Ago sewa giro Yesu meni numorekare dai bamunua. Baro kei sora zorage ninu amire kapten ami otao mamai enire ge senu puro bamuro ego sewa awa, “Tua, saineba, ni bua bamu oko wase. Na ema ewanana tepo, are ni so moka nasora toyasa te oko wamunoya.