Search form

Luka 7:7

7Noko na ema ewanana tepo ami niso nana zorage mana te oko wamunoya. Ata ni ago itise ge gege sasa soumai naso ewanana wamunoya, awa gosinona.