Search form

Luka 8

Bama eni Yesu ama ganinoise noisowa.

1Ama Yesu meni nata babezinomare pei-mamaire zipinoise Anutu imata Tua wero nuamunoya amira ge tugata inoise noisonua awa. Ana bua mai 12 numore dai noisowa. 2Ota bama eni gita Yesu meni bi nusokare nana ena tunenua ata yaya waya nusokare nana ena kora wenua nukare ami numore dai noisowa awa. Nusokare nana zo awa Maria. Nukare nu Maria Madala natera asinoisowa. Gita Yesu meni bi 7 nuso nana ena tunenua. 3Ata bama Yoana awa nu Kusara bama. Iu nuso meni Herodera so dia inoisonua. Ota bama zo zazo nuso Susana, ata bama eni numore dai noise Yesu bua mai nusore awa wau nusokare meni sorepitinoise noisowa awa.

Ema zo meni nena we buye apenua.

4Ema bama dubu bamu nukare Yesura nana kokouniwa ema bama nata serora ami Yesu nana muwa giro nu ge bezai zo numorekare toise ego senua awa, 5“Ema zo meni nena we buye ena apamu sero bamunua. Baro nena we apitinoinu we eni ebete duuwa awa. Ebete duuwa erama meni te meni patiwa, noko eni awa ni mamai meni tamuro niro tepo wewa awa. 6Ota we eni meni awa agewa omata itinua amira tame duuwa. Duro eriwa, ata zebu awa ou tepo, are nena awa binero betenua awa. 7Ota we eni meni awa iwera tatawi itiwa amira duuwa awa. We awa iwere dai dapikarago te-tetemo eriro iwe meni nena awa denu me kaka ziamu wenua awa. 8Ota we eni meni awa zebu me gawire amira duro eriro zamuro me witai ziwa awa.” Yesu meni ago sero tepo wero zawa sero ego senua awa, “Are zo nu danare meni ge ei awa ninaise.” Ago senua awa.

Yesu meni ge bezai toisonua amira susu.

9Bua mai nuso nukare nu ge bezai amira susu kerenaise sewa giro 10nu ego senua awa, “Anutu imata Tua wero nuamunoya amira ge bezero itewia amira susu awa nikare ninawise sai itia awa. Ata eni bamu awa ge bezaira uge gege ninarise sero towena. Are giti moka nusokare meni garise, ata oko giro baitarise. Nukare uge gege ninarise, ata nukare ugera susu oko niniro baitarise.

Nena wera ge bezai amira susu.

11Ge bezai amira susu awa ego ewa: Nena we awa Anutura ge awa. 12Ota we eni ebete duuwa amira susu awa ego ewa: Ema nukare ge ninitinowera, ata Satan meni muro nukare ge awa niniro Anutu tuma diara nu nukare soero pumai azu nu ge awa nusokare nana kotumaira ena soero pupinowia. 13Ota we eni zebu agewa omatare amira duuwa amira susu awa ego ewa: Ema nukare utura ge niniro dube potiro yawa sara inowera, ata nukare tatawi tepo. Nukare tuma diaire nuawera gaero gamu wai zo kei awawi amire nukare tuma diai nusokare besinowera. 14Ota we eni iwe soe duuwa amira susu awa ego ewa: Ema nukare ge ninitinowera, ata nukare zebura nena emo kotumu-katumu inoise wau moni emo yawa sara inoise nena eure-taure ami emo duba-duba inoise nuawera nena ami nukare dimawi me nusokare oko kei awero bamu inowia. 15Ota we eni zebu mera duuwa amira susu awa ego ewa: Ema nukare ge niniro duba nusokare koko-kakopai amira potiro ziro baititinoise zewai-zawai inoise me tapinowera awa.

Zasimai au sose potiro bezai amira ge.

16Ema nakai lam gaero au sose piero oko potitinowenakai. Noko nakai lam poti beti du oko nitinowenakai. Tepo awa. Nakai poti gabarira nitinowenakai. Awa ema nukare muro so duru toiro zasimai garise sero ago inowenakai. 17Nena bezai dapikarago ama kei damu namunora. Ota nena dowai dapikarago kei awe damu nara ema meni gamunora awa. 18Nikare ge ninamu sero giro giro baitiro niniwo. Ota ema zo nu ge me puro nuamunoya, awa Anutu meni ge me bamubake numore potamunoya. Ota ema zo nu ge me kaka puro nuamu inoise ‘ge me naso nana itia,’ asamunoya, awa Anutu meni ge me nuso nana ena soero pumamunoya.” Ago senua awa.

Yesura mia namisinire.

19Be amire Yesura mia namisinire nukare nuso nana muwa. Ata ema bama witai itiwa, are nukare nuso nana zorage mai ine te kaka wamu wenua. 20Are ema eni meni numore ego sewa awa, “Mia niso namisinire nukare ni gamu sero muro atune dopero itera.” 21Ago sewa nu ge nusokare ina ego senua awa, “Ema bama Anutura ge niniro dipinowera ami mia naso ata namisini naso inora.” Ago senua awa.

Yesu meni senu bisi bamu binono denua.

22Be zore Yesu bua mai nusore wa zora witiro nu numorekare ego senua awa, “Nakai ou ubu semuro enibara bayanekai.” Ago sero semuro bamuwa. 23Susauwa Yesu nu gitawa inoinu bisi bamu zo dirumura ena ose ou ubura niro kakaware dai munua. Ago wenu wa kukunamu inoinu nukare kapo sisewa awa. 24Are nukare baro Yesu awa-uzero numore ego sewa awa, “Gipai ema, gipai ema, nakai sisamu inonakai!” Ago sewa nu eriro bisire kakawa bamu awa senenua. Senenu bisire kakawa bamure awa binono denua awa. Ago wenu ou awa pasi tepo me tepo wenua. 25Are nu numorekare ego senua awa, “Nikare nogoro tuma diai besinowi?” Ago senu nukare azu wero kotumai para-para wewa. Ago wero nutopekare ge ina-sa wero sewa awa, “Ema ei awa nogo wai ni? Nu bisire kakaware ge sesi ge nuso dipinorato, atonua!”

Yesu meni ema dau zora nana ena bi tunenua.

26Yesu bua mai nusore meni ou ubu semuro Gegesa zebura kei awewa. Ou ubu awa Galilaya zebu enibara itawi, Gegesa zebu enibara ago itewerato. 27-29Yesu nu wa doro witi ete nitinoinu ema zo nata amira ami nuso nana munua. Bi eni ema amira nana mokara itiwa. Gita omire bi ami ema awa eyaya darau nitinoisowa. Ema eni nukare ema waya awa dia inoise sen meni benise hankap potise awinoisowa. Ago wasara numa eriro nena bamubamu awa ziasai kapasai bi ami numa puro bamu zebu agewa erama tepo amira nitinoisowa. Nu mo kaka awamu noisonua. Nu so mera kaka awamu. Nu bi ditira itima awinoisonua. Are ema ami Yesu giro zawa gatero baro Yesu nana tera ena zebura duunua. Duro zawa ike damu gatinoise ego senua awa, “Yesu, ni Anutu ike itewia amira Mai me nowesa ami namore ne wamu tupesi? Ni yaya bua namore oko potase.” Ago senua, nera kota, Yesu meni emoko bi awa ema doro bayarise senua awa. 30Are Yesu meni nu atata wero senua awa, “Zazo ni aweni?” Ago senu nu ego senua awa, “Zazo naso Dubu Bamu.” Ago senua, nera kota, bi dainiro meni gita nuso nana toiro itisowa awa. 31Ago senu bi nukare begomo toise zawa gatero Yesure ego sewa awa, “Nakare dega niaore amira bayanisekare sero oko tunase.” Ago sewa awa. 32Pu dubu bamu dirumu demabera nena ninoise noiwa, are bi nukare Yesure ego sewa awa, “Ni ninasa nakare baro pu dubu bamu omira nana toyanekare.” Ago sewa Yesu meni ge nusokare nininua awa. 33Are bi nukare ema awa doro baro pura nana mokara toiwa pu dubu awa pena-pana sumuro degara baro ou ubura dagimuro ou niro betewa awa. 34Ago wewa pu dia nukare nena awa giro azu sumuro baro ge awa kereniro ema bama nata bamurata agewa enira amire sewa awa. 35Ago wewa giro ema bama nukare tani awa gamu sero bamuwa. Baro Yesu nana kei awero ema bi nu doro bamuwa awa giwa. Nu mo awero kotumai nuso noko ewanana wenu nu Yesure dai dara arumuro itinua awa giro azu wewa. 36Ago wewa ema nukare gita tani awa giwa ami Yesu meni ema bi nuso nana itai awa korawenua amira uge awa wewa niniwa. 37Ata Gegesa zebura ema dapikarago ami azu wero Yesu nu zebu nusokare doro bayaise sewa. Are nu bua mai nusore witi wara niro ewesemuro bayamu inoiwa 38ema bi nu doro bamuwa ami Yesu begomo toise ego senua awa, “Na nimore dai bayamu tona.” Ago senu Yesu meni azu toise numore ego senua awa, 39“Ni ewesemuro nata nisora bamuro Anutu tani dainiro nimore wetia awa seyo gare.” Ago senu ema ami ewesemuro baro tani dainiro Yesu meni numore wenua amira ge uge inoise ema bama nata nusora amire senu giwa awa.

Yesu meni bama zo kora inoise amire simai zora mai bama diri awa dai awa-uzenu erinua.

40Yesu ou semuro noko ewesemuro munu ema bama dubu bamu nu dia itiwa ami nu giro yawa sara bamu wewa. 41Are ema zo zazo nuso Yairo nu awa simai bamu yere ibu dia wero noisonua ami muro Yesu nana zorage baro koiniro begomo toise ego senua awa, “Nima so nasora mu.” 42Ago senua, nera kota, mai nuso bama diri daimata zepa nuso 12 gege ami betamu inoise itinua. Ago senu giro Yesu susaunu ema bama dubu bamu meni numa poti soe niro susauwa 43amira nana bama zo be giti orara pupinoe donu zepa 12 ago wenua awa dai bamunua. Ata ema zo meni yaya nuso awa korawai ine te kaka wamu awa. 44Bama ami Yesu nana gutipe muro wana potiro Yesura tama woi be kimunua. Nu ago inuaise orara nuso touwenua. 45Ago wenu Yesu meni ego senua awa, “Ai meni tama woi naso kimi?” Ago senu nukare dapikarago ego sewa awa, “Na tepo. Na tepo.” Ago sero bamuwa Petoro meni ego senua awa, “Gipai ema, ema bama dubu bamu meni nima poti soe niro itera, gosa!” 46Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Zo gita wana nuso naso nana potia, awa enia wetena, nera kota, korawaira putou eni naso nana ena semuro bami gena.” Ago senu 47bama awa susu nuso bezai ine tepo giro boro-boro inoise nuso nana zorage muro bawa giti meni zebura dinua. Ago wero ema bama dubu bamu itiwa amira giti mokara ena nu nogoro wana potiro Yesu kimunu amira susu awa kerenitinoise yaya nuso eya tepo wenua awa dai senu giwa. 48Ago senu Yesu meni numore ina ego senua awa, “Mia naka, ni tuma diai nisora ewanana wetesa. Ni duba ewananare bamuyo.”

49Nu ge toise itinu ema zo simaira nana sora ena muro simaire ego senua awa, “Mai niso betetia. Are bua bamu gipai emare oko potase.” 50Ago senu Yesu meni ge awa niniro ema simai amire ego senua awa, “Ni kotumu-katumu oko wase. Ni tuma diaire gege nuasa mai niso kokopai wamunoya.” 51Ago sero baro simai nana sora kei awero ema bama numore dai so duru toyai azu senua. Nu Petorora Yohanera Yakobora ata maira mia mama nukare awa gege puro toiwa awa. 52Ota ema bama witai meni awa nukare mai emo dire-buare inoise itiwa, ata Yesu meni numorekare ego senua awa, “Nikare di oko sawe. Nu kaka betamu awa. Nu gitawa gege inoya.” 53Ago senu nukare mai me betenua awa giwa, are nu sero ziwa. 54Ata Yesu meni mai bama diri amira wana ziro zawa sero ego senua awa, “Zebi, ni eri.” 55Ago senu maira ozana noko munu eya erinua. Ago wenu Yesu meni nena potara naise senua. 56Are maira mia mama nuto tani awa giwato beu denua. Ata Yesu ge zewai numoreto ego senua awa, “Nito tani emira oziga awa ema zore oko saweto.” Ago senua awa.