Search form

Luka 8:10

10nu ego senua awa, “Anutu imata Tua wero nuamunoya amira ge bezero itewia amira susu awa nikare ninawise sai itia awa. Ata eni bamu awa ge bezaira uge gege ninarise sero towena. Are giti moka nusokare meni garise, ata oko giro baitarise. Nukare uge gege ninarise, ata nukare ugera susu oko niniro baitarise.