Search form

Luka 8:11

Nena wera ge bezai amira susu.

11Ge bezai amira susu awa ego ewa: Nena we awa Anutura ge awa.