Search form

Luka 8:15

15Ota we eni zebu mera duuwa amira susu awa ego ewa: Ema nukare ge niniro duba nusokare koko-kakopai amira potiro ziro baititinoise zewai-zawai inoise me tapinowera awa.