Search form

Luka 8:18

18Nikare ge ninamu sero giro giro baitiro niniwo. Ota ema zo nu ge me puro nuamunoya, awa Anutu meni ge me bamubake numore potamunoya. Ota ema zo nu ge me kaka puro nuamu inoise ‘ge me naso nana itia,’ asamunoya, awa Anutu meni ge me nuso nana ena soero pumamunoya.” Ago senua awa.