Search form

Luka 8:2

2Ota bama eni gita Yesu meni bi nusokare nana ena tunenua ata yaya waya nusokare nana ena kora wenua nukare ami numore dai noisowa awa. Nusokare nana zo awa Maria. Nukare nu Maria Madala natera asinoisowa. Gita Yesu meni bi 7 nuso nana ena tunenua.