Search form

Luka 8:21

21Ago sewa nu ge nusokare ina ego senua awa, “Ema bama Anutura ge niniro dipinowera ami mia naso ata namisini naso inora.” Ago senua awa.