Search form

Luka 8:22

Yesu meni senu bisi bamu binono denua.

22Be zore Yesu bua mai nusore wa zora witiro nu numorekare ego senua awa, “Nakai ou ubu semuro enibara bayanekai.” Ago sero semuro bamuwa.