Search form

Luka 8:23

23Susauwa Yesu nu gitawa inoinu bisi bamu zo dirumura ena ose ou ubura niro kakaware dai munua. Ago wenu wa kukunamu inoinu nukare kapo sisewa awa.