Search form

Luka 8:24

24Are nukare baro Yesu awa-uzero numore ego sewa awa, “Gipai ema, gipai ema, nakai sisamu inonakai!” Ago sewa nu eriro bisire kakawa bamu awa senenua. Senenu bisire kakawa bamure awa binono denua awa. Ago wenu ou awa pasi tepo me tepo wenua.