Search form

Luka 8:25

25Are nu numorekare ego senua awa, “Nikare nogoro tuma diai besinowi?” Ago senu nukare azu wero kotumai para-para wewa. Ago wero nutopekare ge ina-sa wero sewa awa, “Ema ei awa nogo wai ni? Nu bisire kakaware ge sesi ge nuso dipinorato, atonua!”