Search form

Luka 8:27-29

27-29Yesu nu wa doro witi ete nitinoinu ema zo nata amira ami nuso nana munua. Bi eni ema amira nana mokara itiwa. Gita omire bi ami ema awa eyaya darau nitinoisowa. Ema eni nukare ema waya awa dia inoise sen meni benise hankap potise awinoisowa. Ago wasara numa eriro nena bamubamu awa ziasai kapasai bi ami numa puro bamu zebu agewa erama tepo amira nitinoisowa. Nu mo kaka awamu noisonua. Nu so mera kaka awamu. Nu bi ditira itima awinoisonua. Are ema ami Yesu giro zawa gatero baro Yesu nana tera ena zebura duunua. Duro zawa ike damu gatinoise ego senua awa, “Yesu, ni Anutu ike itewia amira Mai me nowesa ami namore ne wamu tupesi? Ni yaya bua namore oko potase.” Ago senua, nera kota, Yesu meni emoko bi awa ema doro bayarise senua awa. 30Are Yesu meni nu atata wero senua awa, “Zazo ni aweni?” Ago senu nu ego senua awa, “Zazo naso Dubu Bamu.” Ago senua, nera kota, bi dainiro meni gita nuso nana toiro itisowa awa.