Search form

Luka 8:33

33Are bi nukare ema awa doro baro pura nana mokara toiwa pu dubu awa pena-pana sumuro degara baro ou ubura dagimuro ou niro betewa awa.