Search form

Luka 8:34

34Ago wewa pu dia nukare nena awa giro azu sumuro baro ge awa kereniro ema bama nata bamurata agewa enira amire sewa awa.