Search form

Luka 8:35

35Ago wewa giro ema bama nukare tani awa gamu sero bamuwa. Baro Yesu nana kei awero ema bi nu doro bamuwa awa giwa. Nu mo awero kotumai nuso noko ewanana wenu nu Yesure dai dara arumuro itinua awa giro azu wewa.