Search form

Luka 8:37

37Ata Gegesa zebura ema dapikarago ami azu wero Yesu nu zebu nusokare doro bayaise sewa. Are nu bua mai nusore witi wara niro ewesemuro bayamu inoiwa