Search form

Luka 8:38

38ema bi nu doro bamuwa ami Yesu begomo toise ego senua awa, “Na nimore dai bayamu tona.” Ago senu Yesu meni azu toise numore ego senua awa,