Search form

Luka 8:39

39“Ni ewesemuro nata nisora bamuro Anutu tani dainiro nimore wetia awa seyo gare.” Ago senu ema ami ewesemuro baro tani dainiro Yesu meni numore wenua amira ge uge inoise ema bama nata nusora amire senu giwa awa.