Search form

Luka 8:4

Ema zo meni nena we buye apenua.

4Ema bama dubu bamu nukare Yesura nana kokouniwa ema bama nata serora ami Yesu nana muwa giro nu ge bezai zo numorekare toise ego senua awa,