Search form

Luka 8:41

41Are ema zo zazo nuso Yairo nu awa simai bamu yere ibu dia wero noisonua ami muro Yesu nana zorage baro koiniro begomo toise ego senua awa, “Nima so nasora mu.”