Search form

Luka 8:42

42Ago senua, nera kota, mai nuso bama diri daimata zepa nuso 12 gege ami betamu inoise itinua. Ago senu giro Yesu susaunu ema bama dubu bamu meni numa poti soe niro susauwa