Search form

Luka 8:43

43amira nana bama zo be giti orara pupinoe donu zepa 12 ago wenua awa dai bamunua. Ata ema zo meni yaya nuso awa korawai ine te kaka wamu awa.