Search form

Luka 8:45

45Ago wenu Yesu meni ego senua awa, “Ai meni tama woi naso kimi?” Ago senu nukare dapikarago ego sewa awa, “Na tepo. Na tepo.” Ago sero bamuwa Petoro meni ego senua awa, “Gipai ema, ema bama dubu bamu meni nima poti soe niro itera, gosa!”