Search form

Luka 8:46

46Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Zo gita wana nuso naso nana potia, awa enia wetena, nera kota, korawaira putou eni naso nana ena semuro bami gena.” Ago senu