Search form

Luka 8:47

47bama awa susu nuso bezai ine tepo giro boro-boro inoise nuso nana zorage muro bawa giti meni zebura dinua. Ago wero ema bama dubu bamu itiwa amira giti mokara ena nu nogoro wana potiro Yesu kimunu amira susu awa kerenitinoise yaya nuso eya tepo wenua awa dai senu giwa.