Search form

Luka 8:48

48Ago senu Yesu meni numore ina ego senua awa, “Mia naka, ni tuma diai nisora ewanana wetesa. Ni duba ewananare bamuyo.”