Search form

Luka 8:50

50Ago senu Yesu meni ge awa niniro ema simai amire ego senua awa, “Ni kotumu-katumu oko wase. Ni tuma diaire gege nuasa mai niso kokopai wamunoya.”