Search form

Luka 8:51

51Ago sero baro simai nana sora kei awero ema bama numore dai so duru toyai azu senua. Nu Petorora Yohanera Yakobora ata maira mia mama nukare awa gege puro toiwa awa.