Search form

Luka 8:9

Yesu meni ge bezai toisonua amira susu.

9Bua mai nuso nukare nu ge bezai amira susu kerenaise sewa giro