Search form

Luka 9

Yesu meni bua mai nuso 12 amire bua potinua.

1Yesu meni bua mai nuso 12 zawa senu muwa putou zewai-zawai — bi dapikarago tunaira putou, ata yaya neire-neire korawaira putou — awa numorekare potinua awa. 2Ago wero nukare baro Anutu imata Tua wero nuamunoya amira ge sero gipinoise ema bama yayare kora warise sero iyetinua awa. 3Iyetitinoise numorekare ego senua awa, “Nikare ebete nuamu inoise nena dainiro oko pumawe. Nikare bogita kaitata nena naita wau moni oko pumawe. Nikare tama woi eto oko pumawe. 4Ota nikare esewa wero so zora toyamunowa da amira itai-matai inoma muro baro awinoise noma so awa doro bayamunowa awa. 5Ota nikare nata zora bayawa nunekare nikare kaka puro toi so nusokarera namu wara giro nikare nata awa doro te nisokarera wowo deregi wewo nukare tani nusokare waya awa kotumare.” 6Ago senu nukare bamuwa. Baro nata serora noise Oziga Ewanana sero gipero awinoise ema bama yayare awa korawewa awa.

Herode meni Yesura oziga nininua.

7Ema tua Herode meni Yesu tani bamubamu inoinua amira bowi niniro itazaita wenua. Nera kota, ema eni meni ego sewa awa, “Yohane betaira ena eriro noya.” 8Ota eni meni ego sewa awa, “Elia noko kei awetia.” Ota eni meni ego sewa awa, “Porofete gitara zo seka ziro eriro noya.” 9Ago toise noiwa Herode meni ego senua awa, “Na Yohanera duba kapena. Ata ema agai noi na ge bowi nuso ninitinoni?” Ago sero nu Yesu gaira ebata tamamu wenua awa.

Yesu meni ema bama 5,000 amire nena potinu niwa.

10Aposolo 12 nukare noko tera Yesu nana muro bua bamubamu wewa amira uge wewa awa. Ago wewa Yesu meni nukare gege pumuro ema eni doro nukare bamu nata zo zazo Besaida amira niwa awa. 11Ago wewa giro ema bama eni meni nu tamamu sero ama bamuwa awa. Baro nuso nana kei awewa giro nu yawa sara inoise Anutu imata Tua wero nuamunoya amira ge awa numorekare sero gipero awinoise ema bama yayare awa kora wenua awa. 12Ago inoise itinu tua zizinoinu giro bua mai nuso 12 ami nuso nana muro ego sewa awa, “Ni ema bama iyeti nata zorage itera amira baro awamu inoise nena nai tamuro nare. Zebu nakai itenakai ewa nena nai tepo awa.” 13Ago sewa, ata Yesu meni numorekare ego senua awa, “Nitopekare nena nai numorekare potiu nare.” Ago senu nukare sewa awa, “Nakare nena nai dainiro tepo. Nakare ame moyai wana da ata wo eto ami gege itera ewa. Ni nanekare baro ema bama emira nena nai zuma gaero potanisekare kotumuro tosita?” Ago sewa, nera kota, 14ema dubu awa 5,000 ami itiwa. Ago sewa Yesu meni bua mai nusore ego senua awa, “Nikare seu ema bama 5,000 ami dubu sero dubu sero 50-50 wero arumare.” 15Ago senu bua mai nuso da ago sewa ema bama arumuwa awa. 16Arumuro itiwa Yesu meni ame wana da amire wo eto amire awa puro iri utura niro Anuture kokopai asero wore amere awa eweweniro bua mai nusore potinu nukare ema bamere potiwa awa. 17Ago wewa ema bama dapikarago ami niwa te wenua awa. Ago wewa nena itata dago itinu giro poti dara niwa kana 12 te wenua awa.

Petoro meni Yesura susu kereniro, “Ni Soyai

Ema Kristo Anutu meni iyetamu senua” asenua.

18Be zore Yesu nu imata isa toise itinu bua mai nuso numore dai itiwa. Are nu nukare atata wero senua awa, “Erama meni na are asinoweri?” 19Ago senu nukare ina numore ego sewa awa, “Eni meni nima Yohane ge ou gutai zaawai ema asinowera; eni Elia asinowera; eni porofete gita noisowa amira zo seka ziro nowia asinowera awa.” 20Ago sewa nu ego senua awa, “Ina nikare nitopekare na are asinowewi?” Ago senu Petoro meni ina ego senua awa, “Nima awa Soyai Ema zazo Kristo, Anutu meni iyetamu senua.” Ago senua awa.

Yesu nu betero noko seka ziro eramunoya amira ge senua.

21Yesu meni ge zewai-zawai sero nunekare susu nuso awa kereniro ema zore sai azu senua awa. 22Nu azu toise ego senua awa, “Na Emara Mai meni yaya-buyaya tamamunona. Ago wana Yuda emara simaire pris babezinomare lo ge gipai emare ami na azu sero dara betana waiko be etorobara tepo wai amire na noko seka wero eramunona awa.”

23Ago sero nu bua mai nuso dapikarago amire ego senua awa, “Zo nu na ama ganamu wero giro ara tamai nuso dapikarago doro be sero duba naire yaya tamaire amira ni pasinai nuso dimuro na ama ganaise. 24Ago tona, nera kota, zo nu nuai nuso zebura awa soero puro nuamu kotumamunoya amira nuai nuso tepo wamunoya. Ota zo nu nuai nuso zebura awa na emo wero duamunoya ami nuai ewanana tamamunoya awa. 25Ota ema zo meni zebura nena kokopai dapikarago awa pupinuamunoya, ata ititi nuso sisero waya wai te wamunoita? Tepo awa. 26Ota ema zo nu na ata ge naso awa azu samunoya, awa na Emara Mai meni simai zasimaire naso ata Mamera ata angelo dubu saramaire amira awa puro mamunona be amire na ina ema awa azu samunona. 27Na ge me nimorekare tona awa. Ema eni ego dopero itera ami kaka betamu nuara Anutura putou eramara nana ena kei awai gamunora awa.” Ago senua awa.

Yesura tama aiso benau zo wenua.

28Yesu ge awa senu waiko be 8 ago tepo wenu amire numa Petoroto Yohanere ata Yakobo nukare awa puro isa samu sero dirumura witiwa awa. 29Nu isa toise itinu benau nuso awa zo wenu tama woi nuso awa zasipitinoise kapa me kapa wenua awa. 30Ago wenu lo ge potaira mama Mose ata porofete bamu Elia nuto ami numore dai itise ge uge numore wewato awa. 31Nuto simai zasimaire dai muroto Yesu meni Yerusalem ena betamu inoinua amira uge wewato awa. 32Petoro ata otao nuso etore giti moweninu gitawa inomite eriro Yesura simai zasimaire ata ema eto numore dai dopero itiwa awagiwa awa. 33Nuto Yesu doro bayamu inoiwato giro Petoro meni Yesure ego senua awa, “Gipai ema, nakai ego itenakai awa ewanana. Are ninasa nakare komboa etorobara sinanekare — zo niso, zo Mosera, zo Eliara.” Ago senua awa. Ata Petoro nu kaka giro baitamu inoise tepo senua awa. 34Nu ago toinu bereze zo meni nukare gogowenua awa. Bereze nukare gogowenu nukare azu wewa awa. 35Ago inoiwa ge zo bereze amira mokara ena ego kei awenu niniwa awa. “Awa Mai naso. Na nu pumuro buara gegenina. Nikare ge nuso niniu.” 36Ge awa tepo wenu amire nukare iri niro Yesu imata itinu giwa awa. Are nukare be amire tani giwa, awa ema zore kaka samu duba nusokarera doro noisowa awa.

Yesu meni mai zora nana ena bi tunero kora wenua.

37Pina atinu nukare dirumu doro osewa ema bama dubu bamu ami muro Yesu ebete ena tamuwa awa. 38Ago wewa ema bama amira mokara ema zo meni zawa sero ego senua awa, “Gipai ema, na begomo nimore tona. Ni mai naso emo zo amuyo. Na mai awa daimata gege. 39Are bi zo meni nu daraunawi tutamu eya zawa gatinowia. Ago wawi bi ami nu dero musuna-masuna wawi pora bera kisa-kisa wawi yaya bamubake tamawi amire bi nu dotinowia. 40Are na bua mai nisore bi tunarise sero di sero awetena bi tunero zainera.” 41Ago senu Yesu ge ina ego senua awa, “O nikare ema bama waya, tuma diai tepo. Na be nazo bua nisokarera tama doinoise nuamunoni? Mai niso puro naso nana mu!” Ago senu 42nu mai nuso puro tupiaise bi meni apenu duunu puro apena-kapena wenua awa. Ata Yesu meni bi awa senero mai awa kora wero mama nusore noko tera potinua awa. 43Ago wenu ema bama bamu ami Anutura putou bamu awa giro titibi awero di tainiwa awa.

Yesu betai nusora ge noko senu be eto wenua.

Nukare tani eni wenua amira kotumu-katumu inoise itiwa Yesu meni bua mai nusore ego senua awa, 44“Nikare dana zaawero ge ewa niniro baitiwo. Nukare Emara Mai poti ema dubura wanera namunora awa.” 45Ago senua, ata nukare ge awa kaka gamu. Nukare ego kotumuwa awa, “Nu ema tua nasokai sia tonakai amire betaira ge toya, ei tonua!” Ago kotumuro ge amira susu awa giwa beu denua. Ata nukare ge amira atata wai azu wero dowa awa.

Ai meni bamu wero nuamunoi?

46Bua mai nuso meni, “Yesu meni ema tua nasokai wero nuai amire nasokai nana zo ai meni bamu wamunoi?”, amira sero buru zara wewa awa. 47Kotumai awa nusokare nana mokara itinu Yesu ginua awa. Are nu mai kiaka zo puro nuso nana demabera potinu numore dai dopenu 48nu numorekare ego senua awa, “Ema zo nu mai kiaka ewa na emo kora wamunoya, awa nu na kora wetia ago ine wamunoya awa. Ota ema zo nu na kora wamunoya, awa nu na iyetinu muna awa kora wetia ago ine wamunoya awa. Ema zo nisokare nana soe ena nu nutope puro osero nuamunoya, nu ami bamu wamunoya awa.” Ago senua awa.

Zo nu iwo nimorekare kaka wamu ami otao nisokare wamunoya.

49Ago senu Yohane meni ge ina ego senua awa, “Gipai ema, nakare ema zo meni zazo niso zawa toise bi tuninoi goisenakare awa. Ata nu nakai kaka ama ganamu inowia, are nu duaise sisenakare.” Ago senua, 50ata Yesu meni numore ego senua awa, “Nikare nu duaise oko sawe. Ema iwo nimorekare kaka wamu awa otao nisokare awa.” Ago senua awa.

Samaria eni meni Yesu nusokare nana bayai azu sewa.

51Be Anutu meni Yesu pumai witi utura naira be awa zorage munua awa. Ago wenu Yesu nu kotumuro giro nu Yerusalem bayamu denenua awa. 52Are nu ema eni iyetinu gita baro nena nuso kora wamu sero Samaria emara nata zora bamuwa awa. 53Bamuwa ema nata amira ami Yesu nata nusokarera bayai azu sewa. Awa nera kota, nu Yerusalem bayamu inoinua. 54Azu sewa giro bua mai eto Yakoboto Yohanere meni numore ego sewato awa, “Tua, nakare zawa sanakare utura ena niao osero ema bama ei awa awanoita?” 55Ago sewato Yesu ewesemuro nuto senenua awa. 56Senero amire nu bua mai nusore dai nata awa doro nata zora bamuwa awa.

Yesu ama ganaira ge.

57Nukare ebete susauwa ema zo meni numore ego senua awa, “Ni nago nago bayamunosi, awa na te ni ama ganamunona.” 58Ago senu Yesu numore ego senua awa, “Wo zobina nukare awai masire. Noko ni mamai da ago nukare papamore. Ata na Emara Mai meni awa so-mara auka inoise nowena. Are eya na ama ganamu oko sase.” 59Ago sero ema zore ego senua awa, “Ni mu, na ama ganase!” Ago senua awa. Ata ema awa ego senua awa, “Tua, ni ninasa na gita mama naso betai gowero amire ama ni ama ganane.” 60Ago senu Yesu meni numore ego senua awa, “Saineba, ema ititi tepo meni nuago inowera ami betai ema gowarise. Ota nima meni awa ni baro Anutu imata Tua wero nuamunoya amira ge bowi awa sero gipero awase.” Ago senua awa. 61Ota ema zo meni numore ego senua awa, “Tua, na ni ama ganamunona awa. Ata ni ninasa na gita baro dubu naso wana ziane.” 62Ago senu Yesu meni numore ego senua awa, “Ema zo nu wa ama wamu wero giro iri ama nitinoise nuamunoya ami ebata doro demese bayamunoya. Da ago ine zo nu Anutura bua wamu wero giro iri ama niro zebura nena ua inoise nuamunoya ami bua awa wai ine te kaka wamu.” Ago senua awa.