Search form

Luka 9:1

Yesu meni bua mai nuso 12 amire bua potinua.

1Yesu meni bua mai nuso 12 zawa senu muwa putou zewai-zawai — bi dapikarago tunaira putou, ata yaya neire-neire korawaira putou — awa numorekare potinua awa.