Search form

Luka 9:11

11Ago wewa giro ema bama eni meni nu tamamu sero ama bamuwa awa. Baro nuso nana kei awewa giro nu yawa sara inoise Anutu imata Tua wero nuamunoya amira ge awa numorekare sero gipero awinoise ema bama yayare awa kora wenua awa.