Search form

Luka 9:12

12Ago inoise itinu tua zizinoinu giro bua mai nuso 12 ami nuso nana muro ego sewa awa, “Ni ema bama iyeti nata zorage itera amira baro awamu inoise nena nai tamuro nare. Zebu nakai itenakai ewa nena nai tepo awa.”