Search form

Luka 9:13

13Ago sewa, ata Yesu meni numorekare ego senua awa, “Nitopekare nena nai numorekare potiu nare.” Ago senu nukare sewa awa, “Nakare nena nai dainiro tepo. Nakare ame moyai wana da ata wo eto ami gege itera ewa. Ni nanekare baro ema bama emira nena nai zuma gaero potanisekare kotumuro tosita?” Ago sewa, nera kota,