Search form

Luka 9:16

16Arumuro itiwa Yesu meni ame wana da amire wo eto amire awa puro iri utura niro Anuture kokopai asero wore amere awa eweweniro bua mai nusore potinu nukare ema bamere potiwa awa.