Search form

Luka 9:2

2Ago wero nukare baro Anutu imata Tua wero nuamunoya amira ge sero gipinoise ema bama yayare kora warise sero iyetinua awa.