Search form

Luka 9:20

20Ago sewa nu ego senua awa, “Ina nikare nitopekare na are asinowewi?” Ago senu Petoro meni ina ego senua awa, “Nima awa Soyai Ema zazo Kristo, Anutu meni iyetamu senua.” Ago senua awa.