Search form

Luka 9:21

Yesu nu betero noko seka ziro eramunoya amira ge senua.

21Yesu meni ge zewai-zawai sero nunekare susu nuso awa kereniro ema zore sai azu senua awa.