Search form

Luka 9:22

22Nu azu toise ego senua awa, “Na Emara Mai meni yaya-buyaya tamamunona. Ago wana Yuda emara simaire pris babezinomare lo ge gipai emare ami na azu sero dara betana waiko be etorobara tepo wai amire na noko seka wero eramunona awa.”