Search form

Luka 9:23

23Ago sero nu bua mai nuso dapikarago amire ego senua awa, “Zo nu na ama ganamu wero giro ara tamai nuso dapikarago doro be sero duba naire yaya tamaire amira ni pasinai nuso dimuro na ama ganaise.