Search form

Luka 9:24

24Ago tona, nera kota, zo nu nuai nuso zebura awa soero puro nuamu kotumamunoya amira nuai nuso tepo wamunoya. Ota zo nu nuai nuso zebura awa na emo wero duamunoya ami nuai ewanana tamamunoya awa.