Search form

Luka 9:25

25Ota ema zo meni zebura nena kokopai dapikarago awa pupinuamunoya, ata ititi nuso sisero waya wai te wamunoita? Tepo awa.