Search form

Luka 9:28

Yesura tama aiso benau zo wenua.

28Yesu ge awa senu waiko be 8 ago tepo wenu amire numa Petoroto Yohanere ata Yakobo nukare awa puro isa samu sero dirumura witiwa awa.