Search form

Luka 9:32

32Petoro ata otao nuso etore giti moweninu gitawa inomite eriro Yesura simai zasimaire ata ema eto numore dai dopero itiwa awagiwa awa.