Search form

Luka 9:33

33Nuto Yesu doro bayamu inoiwato giro Petoro meni Yesure ego senua awa, “Gipai ema, nakai ego itenakai awa ewanana. Are ninasa nakare komboa etorobara sinanekare — zo niso, zo Mosera, zo Eliara.” Ago senua awa. Ata Petoro nu kaka giro baitamu inoise tepo senua awa.